ใช้ประเมินศักยภาพของพื้นที่ทิ้งร้างสำหรับการปลูกไม้สักเพื่อการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์