การใช้พืชปุ๋ยสด เพื่อการเกษตรและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านเคมี กายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร